Tələbə qəbulu qaydalarına dəyişiklik edilib - CƏDVƏL

00:47 08-02-2020 | icon 550 | Təhsil
Tələbə qəbulu qaydalarına dəyişiklik edilib - CƏDVƏL

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

 

Versus.Az xəbər verir ki, qərara əsasən, “İxtisas qrupları və ixtisaslar” yeni redaksiyada təsdiq edilib.

 

İxtisas qrupları

I

II

III

IV

V

İxtisasların adı

Fizika müəllimliyi

 

 

 

İnformatika müəllimliyi

 

 

Riyaziyyat müəllimliyi

 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Texnologiya müəllimliyi

Fizika

 

 

Geologiya

 

 

Kompüter elmləri

 

Mexanika

 

 

Riyaziyyat

Coğrafiya müəllimliyi

 

 

 

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

 

 

Beynəlxalq münasibətlər

 

Regionşünaslıq

(regionlar üzrə)

 

Sosiologiya

 

Beynəlxalq

ticarət və logistika

Biznesin idarə edilməsi

 

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İqtisadiyyat

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

 

 

Dil və ədəbiyyat müəlli- mliyi (dillər üzrə)

İbtidai sinif müəllimliyi

 

Korreksiya- edici təlim

 

Məktəbəqədər təhsil

Tarix müəllimliyi

 

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Dinşünaslıq

 

 

Dövlət və ictimai müna- sibətlər

Biologiya müəllimliyi

 

 

 

Kimya müəllimliyi

 

 

Kimya və biologiya müəllimliyi

Psixologiya

 

 

Biologiya

 

Ekologiya

 

 

Kimya

 

 

Bağçılıq və tərəvəzçilik

 

Baytarlıq təbabəti

 

Bitki mühafizəsi

Fiziki tərbi- yə və çağırı- şaqədərki hazırlıq müəllimliyi*

Musiqi müəllimliyi*

 

 

Təsviri incəsənət müəllimliyi*

Aktyor sənəti*

 

Bəstəkarlıq*

 

Dekorativ- tətbiqi sənət

(sahələr üzrə)*

Dirijorluq

(sahələr üzrə)*

 

Dizayn (sahələr üzrə)*

 

Heykəltə- raşlıq*

 

İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)*

 

 

Aerokosmik

mühəndislik

 

Aqromühəndislik

 

 

Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

 

Cihaz mühəndisliyi

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Maliyyə

 

 

Marketinq

 

 

 

Menecment

 

 

 

Mühasibat

 

Statistika

 

 

Coğrafiya

Fəlsəfə

 

 

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstəril- məklə)

Hüquqşü- naslıq

 

 

İslamşü- naslıq

Jurnalistika*

 

Kitabxa- naçılıq və informasiya fəaliyyəti

Politologiya

 

Tarix

 

 

Tərcümə (dillər üzrə)

 

 

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

 

Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması

Sənətşünaslıq (sahələr üzrə)

Sosial iş

Su bioehtiyatları və akvakultura

Bədən tərbiyəsi və idmanda

reabilitasiya

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya

 

Əczaçılıq

 

Tibb bacısı işi

 

Hərbi tibb

Musiqişünaslıq*

 

Operator sənəti*

 

 

Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə)*

Qrafika*

 

Rejissorluq*

 

Rəngkarlıq*

 

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi

 

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

 

Hidrometeorologiya

 

İdman menecmenti və kommunikasiya

Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə)

 

Turizm bələdçiliyi

 

İctimai səhiyyə

 

Stomatologiya

 

Tibb

 

 

 

Biotexnologiya

 

Vokal sənəti  (sahələr üzrə)*

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)*

Məşqçilik*

21. Geologiya və geofizika mühəndisliyi

21. Turizm işinin təşkili

 

 

Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili

 

 

 

 

 

24. Həyat

 

24. İctimai

 

 

fəaliyyətinin

təhlükəsizlik

təhlükəsizliyi

və idarəetmə

mühəndisliyi

 

25. İnformasiya

 

təhlükəsizliyi

 

26. İnformasiya

 

texnologiyaları

 

27. İnşaat

 

mühəndisliyi

 

28. Kimya

 

mühəndisliyi

 

29. Kommuni-

 

kasiya sistem-

 

ləri mühəndisliyi

 

30. Kompüter

 

mühəndisliyi

 

31. Logistika

 

və nəqliyyat

 

texnologiyaları

 

mühəndisliyi

 

32. Maşın

 

mühəndisliyi

 

33. Materiallar

 

mühəndisliyi

 

34. Mədən

 

mühəndisliyi

 

35. Meliorasiya

 

mühəndisliyi

 

36. Memarlıq*

 

37. Metallurgiya

 

mühəndisliyi

 

38. Mexanika

 

mühəndisliyi

 

39. Mexatronika

 

və robototexni-

 

ka mühəndisliyi

 

40. Mühəndis

 

fizikası

 

41. Neft- qaz

 

mühəndisliyi

 

42. Nəqliyyat

 

mühəndisliyi

 

43. Nəqliyyat

 

tikintisi

 

mühəndisliyi

 

 

 

Proseslərin avtomatlaşdı- rılması mühən- disliyi

Qida mühəndisliyi

Radiotexni- ka və telekom- munikasiya mühəndisliyi

Şəhərsalma

Sənaye mühəndisliyi

Uçuş mühəndisliyi

Yanğın

təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Aqronomluq

Balıqçılıq

Meşəçilik

Şərabçılıq

Torpaqşü- naslıq və aqrokimya

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

Zoomü- həndislik

Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi

Hərbi

rabitə vasitələri mühəndisliyi

Optotexnika

mühəndisliyi

Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi

Sərhəd

təhlükəsizliyi və idarəetmə

 

 

 

 

 

 

Silah və silah sistemləri mühəndisliyi

Sistemlər mühəndisliyi

 

 

 

 

* işarəsi ilə göstərilən ixtisaslar xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır.

Qeyd edək ki, indiyə qədər qüvvədə olan qərara əsasən, ixtisas qrupları və ixtisaslar aşağıdakılar olub:

 

İxtisas qrupları

I

II

III

IV

V

İxtisasların adı

1. Fizika müəllimliyi

2. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

3. Riyaziyyat müəllimliyi

4. Texnologiya müəllimliyi

5. İnformatika müəllimliyi

6. Riyaziyyat

7. Mexanika

8. Fizika

9. Geologiya

10. Kompüter elmləri

11. Materialşünaslıq mühəndisliyi

12. Geologiya mühəndisliyi

13. Hidrogeologiya mühəndisliyi

14. Geofizika mühəndisliyi

15. Dağ-mədən mühəndisliyi

16. Neft-qaz mühəndisliyi

17. Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi

18. Elektroenergetika mühəndisliyi

19. İstilik energetikası mühəndisliyi

20. Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

21. Metallurgiya mühəndisliyi

 

22. Maşın mühəndisliyi

23. Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi

24. Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi

25. Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi

26. Uçuş mühəndisliyi

27. Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

28. Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

29. Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

30. Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

31. Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi

32. Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

33. Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi

34. Cihazqayırma mühəndisliyi

35. Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

36. Elektrik mühəndisliyi

37. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

38. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

39. Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

40. Mexanika mühəndisliyi

41. Kompüter mühəndisliyi

 

43. Memarlıq*

44. İnşaat mühəndisliyi

45. Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

46. Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

47. Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

48. Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

49. Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi

50. Torpaqşünaslıq və aqrokimya

51. Kimya mühəndisliyi

52. Qida məhsulları mühəndisliyi

53. Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

54. İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

55. Poliqrafiya mühəndisliyi

 

 

56. Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi

57. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

58. Biotibbi texnologiya mühəndisliyi

59. Ekologiya mühəndisliyi

60. Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

61. Aqromühəndislik

62. Aqronomluq

63. Zootexniklik

64. Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

65. Meşəçilik

66. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

67. Optotexnika

68. Pirotexniki vasitələrin texnologiyası

69. Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı

70. İnformasiya təhlükəsizliyi

71. Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri

72. Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası

73. Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər

74. Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi

75. Kosmik texnika mühəndisliyi

76. Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi

77. Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

78. Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

79. İnformasiya texnologiyaları

80. Sistem mühəndisliyi

81. Sənaye mühəndisliyi

82. Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

83. Şəhərsalma

84. Şərabçılıq

 

1. Tarix və coğrafiya müəllimliyi

2. Coğrafiya müəllimliyi

3. Sosiologiya

4. Regionşünaslıq (regionlar üzrə)

5. Beynəlxalq münasibətlər

6. Dünya iqtisadiyyatı

7. Mühasibat uçotu və audit

8. Maliyyə

9. İqtisadiyyat

10. Sənayenin təşkili və idarə olunması

11. Statistika

12. Menecment

13. Marketinq

14. Biznesin idarə edilməsi

15. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

16. Kommersiya

17. Hidrometeorologiya

18. Turizm və otelçilik

19. Coğrafiya

20. Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)

21. Davamlı inkişafın idarə edilməsi

22. İdman menecmenti və kommunikasiya

 1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

2. Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

3. Tarix müəllimliyi

4. İbtidai sinif müəllimliyi

5. Korreksiyaedici təlim

6. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

7. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

8. Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

9. Fəlsəfə

10. Tərcümə (dillər üzrə)

11. Jurnalistika*

12. Kitabşünaslıq

13. Tarix

14. Antropologiya

15. Politologiya

16. Hüquqşünaslıq

17. Dinşünaslıq

18. Kitabxanaçılıq və informasiya

19. Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması

 

20. Sənətşünaslıq

21. Teatrşünaslıq

22. Kinoşünaslıq

23. Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

24. Sosial iş

25. Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)

26. Dövlət və ictimai münasibətlər

1. Biologiya müəllimliyi

2. Kimya müəllimliyi

3. Kimya və biologiya müəllimliyi

4. Psixologiya

5. Biologiya

6. Ekologiya

7. Baytarlıq

8. Müalicə işi

9. Hərbi həkim işi

10. Tibbi profilaktika

11. Stomatologiya

12. Əczaçılıq

13. Həkim yardımçısı

14. Su bioehtiyatları və akvabitkilər

15. Kimya

16. Bitki mühafizəsi

17. Bağçılıq və tərəvəzçilik

18. Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya

 

1. Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)*

2. Bədən tərbiyəsi və idman*

3. Musiqi müəllimliyi*

4. Təsviri incəsənət müəllimliyi*

5. İnstrumental ifaçılıq*

6. Solo oxuma*

7. Dirijorluq*

8. Bəstəkarlıq*

9. Musiqişünaslıq*

10. Xoreoqrafiya sənəti*

11. Estrada sənəti*

12. Xalq çalğı alətləri ifaçılığı*

13. Aktyor sənəti*

14. Dekorativ sənət*

15. Rejissorluq*

16. Operator sənəti*

17. Rəngkarlıq*

18. Qrafika*

19. Heykəltəraşlıq*

20. Dizayn* (təsviri sənət istiqaməti)

21. Dizayn* (memarlıq və dizayn istiqaməti)

22. Məşqçi (idman növü üzrə)

23. Rəqs müəllimliyi

 

Xəbər lenti

MSK daha beş seçki məntəqəsində nəticələri etibarsız sayıb

"Baxış nəticəsində məlum olub ki, 16 protokol orijinal protokollarla eynilik təşkil edir"

İsmayıl Vəliyev Neftçala RİH başçısı vəzifəsindən azad edilib

Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub

Bərdədə kollec direktoru və müavini rüşvətə görə tutulub

125 saylı Zəngilan-Qubadlı Seçki Dairəsinin 11 seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələri ləğv edilib

“Səslə bizi Xocalı! Cavanı, həm qocanı” - MUZEYDƏ TƏDBİR

Bu saxtakarlığın arxasında başqa hansı məmurlar var?

Sabahın hava proqnozu

Fevralın 26-da ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr ediləcək

Doktor Dulittlın heyrətamiz səyahəti filminin qapalı təqdimatı keçirildi

Rusiya terrorçulara qoşulan azərbaycanlı qadını İnterpol xətti ilə axtarır

Mandat ala bilməyən müxalifət çıxış yolu axtarışında

Bəzi regionların dövlət xəstəxanalarında tibbi fakültələr açıla bilər

Laçın və Kürdəmir sakinlərindən silah götürülüb

"Rusiya, İran və Türkiyə prezidentlərinin görüşü üçün iş aparılır"

Bakıda yerli məhsulların sərgisi keçirilir

İrəli
InvestAZ

Ən çox oxunan xəbərlər

Tərtərin icra rəhbərliyi prezidentin sərəncamına niyə məhəl qoymur?

10 saylı Binəqədi 3-cü secki dairəsindən deputatlığa namizədlər BƏYANAT yaydı

64 il əvvəl -Şərqdə ilk televiziya 

Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri başlayıb

Bakı Avropanın ən romantik şəhərləri reytinqində yer alıb

Dünyanın ən yaraşıqlı kişisi- Siyahı

Koronavirus: Bakıda 2 nəfər müalicə alır - Rəsmi

Mübariz Süleymanlı ömrünün 58-ci ilində

Əlabbas Məhərrəmlidən seçkilərin nəticələrinə etiraz

Hava şəraiti yollarda sürət həddini endirib

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yeni mətbuat katibi təyin edilib


Röya: “Brilliant məni qapıdan qovur” – VİDEO

Çavuşoğlu və Lavrov Münhendə görüşəcəklər

Uşağın beynini gücləndirən qidaların – Siyahısı

Muzey əməkdaşları film çəkilişində iştirak ediblər